Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Затримали 41-річного ізяславчанина, який вчиняв розбійні напади у Хмельницькому

Затримали 41-річного ізяславчанина, який вчиняв розбійні напади у Хмельницькому

Пі­доз­рю­ва­ним ви­явив­ся 41-річ­ний урод­же­нець м. Ізяс­лав, яко­го не­що­дав­но зат­ри­ма­ли по «га­ря­чих слі­дах» піс­ля роз­бій­но­го на­па­ду на кре­дит­ну спіл­ку. У хо­ді до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня з’ясу­ва­ло­ся, що зат­ри­ма­ний при­чет­ний ще й до пог­ра­бу­ван­ня ап­те­ки в об­ласно­му цен­трі. Про це об­ласна по­лі­ція по­ві­до­ми­ла на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

На­га­да­ємо, у чер­вні по­лі­цей­ські за до­по­мо­гою не­бай­ду­жих гро­ма­дян зат­ри­ма­ли чо­ло­ві­ка, який ско­їв роз­бій­ний на­пад на кре­дит­ну спіл­ку, звід­ки вик­рав 26 ти­сяч гри­вень.

Злов­мисни­ком ви­явив­ся 41-річ­ний урод­же­нець м. Ізяс­лав. Чо­ло­вік пе­ре­бу­вав у роз­шу­ку При­морсь­ким від­ді­лом по­лі­ції Одесь­кої об­ласті за вчи­нен­ня май­но­вих зло­чи­нів і пе­ре­хо­ву­вав­ся на Хмель­нич­чи­ні.

У хо­ді до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня по­лі­цей­ські вста­но­ви­ли, що пі­доз­рю­ва­ний при­чет­ний ще й до пог­ра­бу­ван­ня ап­те­ки у Хмель­ницько­му, роз­та­шо­ва­ній по ву­ли­ці Кам’янець­кій.

Одяг­нувши мас­ку і ру­ка­вич­ки, злов­мисник зай­шов пря­мо за бар’єр, за яким пе­ре­бу­ва­ли дві пра­ців­ни­ці ап­те­ки, і, від­штовхнув­ши їх у бік, вик­рав з двох кас 7600 гри­вень, піс­ля чо­го зник з міс­ця по­дії.

У ско­єно­му чо­ло­вік зіз­нався, заз­на­чив­ши, що гро­ші вит­ра­тив на влас­ні пот­ре­би.

На­ра­зі пі­доз­рю­ва­ний пе­ре­бу­ває у слід­чо­му ізо­ля­то­рі. Ок­рім пі­доз­ри у роз­бій­но­му на­па­ді, йому ще ого­ло­ше­но про пі­доз­ру за ч. 3 ст. 186 (Гра­біж) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. Чо­ло­ві­ко­ві заг­ро­жує до 12 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі з кон­фіска­ці­єю май­на.

Джерело: День за днем

895
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.