Стоматологія
Друк на футболках і чашках

За два ляпаси мешканка Ізяславщини заплатить 1360 гривень штрафу

За два ляпаси мешканка Ізяславщини заплатить 1360 гривень штрафу

Ізяс­лавсь­кий район­ний суд ош­тра­фу­вав на 1360 грн жін­ку, яку виз­нав вин­ною у на­не­сен­ні лег­ких ті­лес­них уш­коджень, що спри­чи­ни­ли ко­рот­ко­час­ний роз­лад здо­ров'я (ч.2 ст. 125 КК Ук­ра­їни), сво­їй од­но­сель­чан­ці.

Цього­річ 10 квіт­ня по­ряд зі сво­їм бу­дин­ком у се­лі Мис­ля­тин Ізяс­лавсь­ко­го району об­ви­ну­ва­че­на дві­чі вда­ри­ла свою од­но­сель­чан­ку по об­личчю. Що ста­ло при­чи­ною ру­коп­рикладс­тва, не­ві­до­мо, але ме­дич­ні ек­спер­ти від­несли ці уш­коджен­ня до ка­те­го­рії лег­ко­го сту­пе­ня тяж­кості, як та­кі, що спри­чи­ня­ють ко­рот­ко­час­ний роз­лад здо­ров'я.

«З ура­ху­ван­ням тяж­кості ско­єно­го об­ви­ну­ва­че­ною, від­но­шен­ня об­ви­ну­ва­че­ної до ско­єно­го, да­них про її осо­бу, пом'як­шу­ючих її по­ка­ран­ня об­ста­вин, суд при­хо­дить до вис­новку, що вип­равлен­ня та пе­ре­ви­хо­ван­ня об­ви­ну­ва­че­ної мож­ли­ве без ізо­ля­ції від сус­піль­ства, а то­му Б. слід приз­на­чи­ти по­ка­ран­ня у ме­жах сан­кцій ч. 2 ст. 125 КК Ук­ра­їни у ви­ді штра­фу», — заз­на­чає у ви­ро­ку суд­дя.
Прес-служба Апеляційного суду Хмельницької області


Джерело: denzadnem.com.ua

84
RSS
Гость
16:30
Ого які страсті! Хтось перервав новини про засідання і урочисті події))
Коментар видалено
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.