Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Селяни на Ізяславщині самотужки рятували будинок 85-річного сусіда від вогню

Селяни на Ізяславщині самотужки рятували будинок 85-річного сусіда від вогню

Меш­канці се­ла Со­ху­жин­ці Ізяс­лавсь­ко­го району ки­ну­ла­ся ря­ту­ва­ти від по­же­жі бу­ди­нок, в яко­му меш­кав са­мотньо літ­ній чо­ло­вік.На жаль, пен­сі­онер за­ги­нув. Про це по­ві­дом­ляє TV7+.

Сиг­нал про тра­ге­дію на­дій­шов на но­мер «101» май­же опів­дні, об 11:40. Ту­ди ви­їхав по­жеж­ний ав­то­мо­біль із ря­ту­валь­ни­ка­ми. Од­нак до їхнього при­їз­ду су­сі­ди зу­мі­ли по­га­си­ти во­гонь влас­ни­ми си­ла­ми. По­же­жа не встиг­ла роз­повсю­ди­тись на ве­ли­ку пло­щу. Зго­рі­ли ли­ше мат­рац і пос­тіль, що бу­ли зас­те­ле­ні на ліж­ку по­ряд із піч­чю. На то­му ж ліж­ку, оче­вид­но, при­ліг від­по­чи­ти і гос­по­дар бу­дин­ку. На жаль, 85-річ­ний чо­ло­вік знай­шов смерть у сво­їй па­ла­ючій ха­ті, вря­ту­ва­ти його не вда­лось.

По­жеж­ни­ки при­пус­ка­ють, що за­го­рян­ня мог­ло ста­ти­ся від неп­ра­виль­ної екс­плу­ата­ції пе­чі. Оче­вид­но, пос­тіль ста­ла тлі­ти від кон­такту із роз­пе­че­ним за­лі­зом.

Фото ілюстративне.

Джерело: «День за днем»

101
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.