Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Рятувальники нагадують про безпеку під час купання на Водохреща

Рятувальники нагадують про безпеку під час купання на Водохреща

19 січ­ня свят­ку­єть­ся од­не із два­над­ця­ти най­більших цер­ковних свят — Хре­щен­ня Гос­поднє або Бо­го­яв­лення. За тра­ди­ці­єю, вран­ці, піс­ля уро­чис­тої цер­ковної служ­би, лю­ди зби­ра­ють­ся ко­ло во­дой­ми і, піс­ля ос­вя­чен­ня свя­ще­ни­ком во­ди, ку­па­ють­ся.

На річ­ці чи став­ку заз­да­ле­гідь ро­бить­ся опо­лон­ка для ку­пан­ня, час­то у виг­ля­ді хрес­та. Вва­жа­єть­ся, що той, хто у цей день за­ну­рить­ся в ос­вя­че­ну во­ду, очис­тить­ся від «уся­кої сквер­ни». Од­нак ря­ту­валь­ни­ки, зас­те­рі­га­ють, що міс­це поб­ли­зу во­дойм пот­рібно оби­ра­ти та­ке, що від­по­ві­дає ви­мо­гам без­пе­ки лю­дей та змен­шує мож­ли­вість ви­ник­нення над­зви­чай­ної си­ту­ації взим­ку.

Ви­хід на лід є ду­же не­без­печним. До­сить час­то змі­ню­ють­ся по­год­ні умо­ви. Іс­нує ре­аль­на заг­ро­за ви­ник­нення про­мо­їн, роз­ко­лу та від­ри­ву кри­ги, а вря­ту­ва­ти­ся в хо­лод­ну по­ру ро­ку на­ба­га­то важ­че, ніж вліт­ку. Ад­же лю­ди­на мо­же по­то­ну­ти за лі­че­ні хви­ли­ни. Слід пам'ята­ти, що лід мо­же бу­ти слаб­ким бі­ля сто­ку во­ди, поб­ли­зу ку­щів, оче­ре­ту, там, де б'ють дже­ре­ла. Об­ходь­те ді­лян­ки, пок­ри­ті тов­стим ша­ром сні­гу. Для од­но­го пі­шо­хо­да без­печним при мі­ну­со­вій тем­пе­ра­ту­рі вва­жа­єть­ся лід си­ню­ва­то­го або зе­лен­ку­ва­то­го від­тінку тов­щи­ною не мен­ше 5–7 см, ма­со­ва ж пе­реп­ра­ва піш­ки мо­же бу­ти ор­га­ні­зо­ва­на при тов­щи­ні льоду не мен­ше 15 см. Ні в яко­му ра­зі не пе­ре­ві­ряй­те міц­ність льоду уда­ром но­ги.

Як­що лід по­чав трі­ща­ти — не­гай­но по­вер­тай­те­ся по сво­їх слі­дах, роб­ля­чи пер­ші кро­ки не від­ри­ва­ючи но­ги від по­вер­хні льоду. Не бі­жіть, а від­ходь­те по­віль­но. Зав­жди май­те під ру­кою міц­ну мо­туз­ку дов­жи­ною до 20 м, дош­ку або ве­ли­ку гіл­ку.

У ви­пад­ку, як­що все ж та­ки про­ва­ли­лись, не під­да­вай­тесь па­ні­ці, ут­ри­муй­тесь на пла­ву, уни­ка­ючи за­ну­рен­ня з го­ло­вою. На­ма­гай­те­ся ви­ліз­ти на лід, на­пов­за­ючи на його край грудь­ми і по чер­зі ви­тя­гу­ючи на по­вер­хню но­ги. Та­кож пот­рібно яко­мо­га ефек­тивні­ше ви­ко­рис­та­ти своє ті­ло, збіль­шу­ючи ним опор­ну пло­щу. Виб­равшись на лід, пе­ре­ко­тіть­ся і від­повзай­те у той бік, звід­ки прий­шли, де міц­ність льоду вже пе­ре­ві­ре­на. Як­що у вас на очах під лід про­ва­ли­лась лю­ди­на, крик­ніть, що йде­те на до­по­мо­гу. Наб­ли­жай­тесь до опо­лон­ки тіль­ки по­пов­зом, ши­ро­ко роз­ки­нув­ши ру­ки, під­клав­ши під се­бе ли­жі, дош­ку, фа­не­ру. Не під­повза­ючи до са­мо­го краю опо­лон­ки, по­дай­те по­тер­пі­ло­му па­ли­цю, ли­жу, мо­туз­ку, шарф чи щось по­діб­не і ви­тяг­ніть його на лід та пов­зіть із не­без­печної зо­ни.

Не ви­ру­шай­те на во­дой­ми­ща по­один­ці — це не­без­печно! Пам'ятай­те! Дот­ри­ман­ня пра­вил без­пе­ки на льоду — за­по­ру­ка ва­шо­го бла­го­по­луч­чя.
77
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.