Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Проект «26 сторінок з історії незалежності України»

Проект «26 сторінок з історії незалежності України»

До 26-ї річниці проголошення незалежності України

Проект «26 сторінок з історії незалежності України»

Київська Русь-Україна

У сучасній історичній науці в історії Київської Русі можна виділити три послідовних періоди: період виникнення та становлення й еволюції державних структур, що хронологічно охоплює кінець IX — кінець X ст.;період найбільшого піднесення і розвитку Київської Русі (кінець X — середина XI ст.); період політичної роздробленості Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.).

Держава східних слов'ян мала назву «Київська Русь», або «Русь-Україна». Щодо походження та дефініції назви «Русь» дослідники не мають єдиної думки.

Існує декілька версій:

— русами називали племена норманів (варягів); вони започаткували державу слов'ян і від них пішла назва «Руська земля»; така теорія зародилася у XVIII ст. у Німеччині й дістала назву «норманської», її автори — історики Г.Байер та Г.Міллер, їхніх послідовників та однодумців називають норманістами;

— руси — слов'янські племена, які жили в середній течії Дніпра;

— Рус — це давнє слов'янське божество, від якого походить назва держави;

— руса — у праслов'янській мові «річка» (звідси і назва «русло»).

Українські історики в цілому дотримуються антинорманських поглядів, хоч і не заперечують внесок варязьких князів і їх дружин у формування державного ладу Київської Русі. Русь, Руська земля на їхню думку: назва території Київщини, Чернігівщини, Переяславщини (землі полян, сіверян, древлян); назва племен, які мешкали на берегах річок Рось, Росава, Роставиця, Роська та ін.; назва Київської держави починаючи з IX ст.

Назва «Україна» (край, земля) означає територію, що була основою Київської Русі у ХІ-ХІІ ст. Уперше цей термін уживається в Київському літописі в 1187 р. стосовно земель Південної Київщини та Переяславщини.

Можна виділити такі головні етапипроцесу об'єднання східних слов'ян в одну державу:

а) створення князівства (держави) із столицею в Києві; до складу цієї держави ввійшли поляни, руси, сіверяни, дреговичі, полочани;

б) захоплення влади в Києві новгородським князем Олегом (882 р.), під владою якого до цього перебувала частина слов'янських племен;

в) об'єднання майже всіх східнослов'янських племен в одну державу Київську Русь.

Перші слов'янські князі:

князьКий (напівлегендарний) — вождь союзу племен полян, засновник м.Києва (за легендою, разом з братами Щеком, Хоривом та сестрою Либідь у V-VІ ст.);

князь Рюрик — літописна згадка про нього в «Повісті минулих літ», йдеться про призвання у 862 р. новгородцями «варягів» Рюрика з дружиною;

князі Аскольд і Дір завоювали Київ у другій половині IX ст., за літописними даними Аскольд і Дір були боярами князя Рюрика;

— після смерті новгородського князя Рюрика (879 р.) до повноліття його сина Ігоря фактичним правителем новгородської землі став Олег;

— у 882 р. Олег захопив Київ, за його наказом було вбито київських братів Аскольда і Діра; початок правління у Києві династії Рюриковичів; князя Олега багато дослідників вважають безпосереднім засновником Київської Русі

Провідне місце в економіціКиївської держави посідало сільське господарство, яке розвивалося відповідно до природних умов. У лісостеповій зоні Київської Русі застосовувалась вогнево-підсічна система обробки землі, а у степовій перелогова. Землероби використовували досконалі знаряддя праці: плуг, борони. заступи, коси, серпи; вони сіяли злакові й технічні культури. Значного розвитку досягло скотарство. Зберігали своє значення мисливство, рибальство, бортництво.

Через Давньоруську державу пролягали торговельні шляхи: наприклад, «із варяг в греки», що з'єднували Русь із Скандинавією і країнами чорноморського басейну. У Київській Русі було розпочато карбування монет — срібників і злотників. У Руській державі зростала кількість міст — від 20 (ІХ-Х ст.), 32 (XI ст.) до 300 (XIII ст.).

Політична й адміністративна система Київської Русі базувалася на князівсько-дружинному устрої за тривалого збереження органів самоврядування міських і сільських громад.

Соціальна структура Київської Русі відповідала її економічній системі. До панівного стану входили воєводи (бояри), тисяцькі, соцькі, тивуни, огнищани, сільські старости, міська верхівка. Вільна категорія сільських виробників називалася смердами. Феодально залежним населенням у Київській Русі були рядовичі, закупи та ізгої. Холопи і челядь перебували на становищі рабів.

Київська Русь була однією з могутніх держав свого часу, що значно вплинула на розвиток європейської цивілізації, однак після смерті сина Володимира Мономаха Мстислава Володимировича (1132 р.) вона почала втрачати свою політичну єдність і розділилася на 15 князівств і земель. Серед них великими й впливовими були Київська, Чернігівська, Володимиро-Суздальська, Новгородська, Смоленська, Полоцька та Галицька землі й князівства.

Політичні передумови роздрібненості були такими:

— престолонаслідування серед князів Київської Русі було різним: в одних землях влада передавалася від батька до сина, в інших — від старшого брата до молодшого;

— були ослаблені політичні зв'язки між окремими феодальними володіннями й окремими землями, розвиток окремих земель спричинив виникнення місцевого сепаратизму;

— в окремих землях місцеве боярство для забезпечення захисту своїх прав вимагало сильної влади князя; з другого боку — посилювалася реальна влада удільних князів і бояр, влада київського князя була ослаблена; багато бояр ставили місцеві інтереси вище за загальнодержавні;

— у Київському князівстві не була створена власна династія, тому боротьбу за володіння Києвом вели представники всіх княжих родів;

— посилилась експансія кочовиків на руські землі.

Сучасні дослідження вчених доводять, що феодальна роздрібненість є закономірниметапому розвитку середньовічного суспільства.

Русь роздирали княжі усобиці, великі та малі війни, що постійно точилися між феодалами. Однак усупереч поширеній думці Давньоруська Держава не розпалася. Вона тільки змінила форму: на місце одноособовій монархії прийшла монархія федеративна,за якої Руссю спільно правила група найбільш впливових і сильних князів. Історики називають такий спосіб правління «колективним сюзереном».

Михайло Грушевськийстверджував: «Київська Русь є першою формою української державності».

Київська Русь піднесла авторитет східних слов'ян у Європі; міжнародне значення Київської Русі полягає в тому, що вона впливала на політичні події та міжнародні відносини в Європі й Азії, на Близькому Сході; руські князі підтримували політичні, економічні, династичні зв'язки з Францією, Швецією, Англією, Польщею, Угорщиною, Норвегією, Візантією.

Київська Русь започаткувала державність не тільки слов'янських, але й неслов'янських народів (угро-фінського населення Півночі) та ін.

В історичний період Київської Русі на Подніпров'ї, у Галичині та на Волині, у Причорномор'ї та Приазов'ї закладалися традиції незалежної державності на території України. Історичним центром формування української народності була територія Київщини, Переяславщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля, Галичини та Волині. Із XII ст. на цій території поширюється назва «Україна». У процесі роздроблення Київської держави українська народність стала етнічною основою земель-князівств Південно-Західної Русі в ХІІ-ХІП ст.: Київського, Переяславського, Чернігівського, Сіверського, Галицького, Волинського. Отже, Київська Русь була формою соціально-економічного та державного розвитку українського етносу. Безпосереднім спадкоємцем Київської Русі стало Галицько-Волинське князівство.

100
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.