Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Пробація як альтернатива позбавлення волі

Пробація як альтернатива позбавлення волі

Пробація як альтернатива позбавлення волі

З 27.02.2015 року набрав чин­ності прийнятій 05.02.2015 року Верховною Радою України Закон України «Про пробацію» (далі — За­кон), який має бути введений в дію через 6 місяців з дня набран­ня ним чинності.

Відповідно до статті 2 Закону, пробація — це система наглядо­вих та соціально-виховних за­ходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, виконан­ня певних видів кримінальних по­карань, не пов'язаних з позбав­ленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характери­зує обвинуваченого.

Метою пробації є забезпечен­ня безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, запоб­ігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішен­ня про міру їхньої відповідаль­ності.

Завданнями пробації є підго­товка досудових доповідей щодо обвинувачених; здійснення нагля­ду за засудженими до покарань у виді позбавлення права обійма­ти певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, яким покарання у виді обмежен­ня волі або позбавлення волі на певний строк замінено покаран­ням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від відбування пока­рання з випробуванням, звільне­ними від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до 3-х років; ви­конання певних видів покарань, не пов'язаних з позбавленням волі; направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання до виправних центрів; реалізація пробаційних програм стосовно осіб, звільнених від відбування покарання з випробу­ванням; проведення соціально- виховної роботи із засудженими; здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбав­лення волі на певний строк, до звільнення; реалізація інших за­ходів, спрямованих на виправлен­ня засуджених та запобігання вчи­ненню ними повторних кримі­нальних правопорушень.

Видами пробацїї є досудова ап­робація, наглядова апробація, пенітенціарна пробація.

Абсолютною новелою законо­проекту є досудова пробація. З її впровадженням однією з функцій органів пробації є скла­дання досудових доповідей. Це письмова інформація для суду, зібрана співробітником служби та характеризує особу, яка притя­гається до кримінальної відпові­дальності. Досудова доповідь містить соціально-психологічну характеристику, оцінку ризику по­вторного вчинення кримінально­го правопорушення, а також висновок про можливість виправлен­ня правопорушника без позбав­лення волі. Приводом для збору такої інформації є відповідна ух­вала суду.

Крім того, Законом передба­чається, що однією з функцій органів пробацїїє здійснення на­гляду і проведення з клієнтами пробації соціально-виховної робо­ти. Вона буде проводитися за індивідуальним планом з урахуванням оцінки ризиків вчинення особою нових кримінальних правопорушень і передбачає дифе­ренційований підхід при наданні консультативної, психологічної та інших видів допомоги, а також до­помога у працевлаштуванні, за­лучення до навчання, участі у ви­ховних заходах та соціально ко­рисної діяльності.

У рамках спостережної про­бації органи пробації будуть реа­лізовувати спеціальні програми. Вони призначаються за рішен­ням суду і будуть передбачати комплекс заходів, спрямованих на корекцію соціальної поведін­ки, формування соціально спри­ятливих змін особистості клієнта пробації, які можна об'єктивно пе­ревірити.

Одним з елементів пенітенці­арної пробації є сприяння засуд­женим, які відбувають покаран­ня у вигляді обмеження або поз­бавлення волі на певний строк, у вирішенні питань трудового і по бутового влаштування після звільнення. Законом передба­чається, що органи пробації у взаємодії з установами виконан­ня покарань, а також органами виконавчої влади та місцевого са­моврядування надаватимуть допомогу засудженим, термін покарання яких добігає кінця, у визна­ченні місця проживання після звільнення, а також у працевлаш­туванні або пристрої в установи охорони здоров'я осіб, які потре­бують стаціонарної медичної допомоги. Враховуючи європейсь­ку практику, до такої роботи будуть залучатися волонтери.

За матеріалами Ізяславського районного сектору з питань пробації

42
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.