Стоматологія
Друк на футболках і чашках

На території Тернавської сільської ради сталася масштабна пожежа торфу

На території Тернавської сільської ради сталася масштабна пожежа торфу

Як повідомили в Ізяславському районному секторі ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, інформація про пожежу торфу надійшла 26 серпня о 18:00 год. Пожежа сталася на відкритій території Терновецької сільської ради неподалік села Сохуженці Ізяславського району Хмельницької області.

Негайно до місця виклику прибули рятувальники 13 Державної пожежорятувальної частини, які констатували, що через велику площу горіння близько 2 га, є необхідність залучення додаткових сил та засобів.

На місці пожежі працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежнорятувальної техніки та 28 чоловік особового складу пожежно-рятуваль­них під­розді­лів з Ізяс­лавсь­ко­го, Ше­пе­тівсь­ко­го районів та м. Нетішин.

Про­цес га­сін­ня по­же­жі ус­клад­ню­вав­ся від­да­ле­ніс­тю при­род­них вододже­рел, від­так над­зви­чай­ни­кам до­ве­лось прок­ла­да­ти ру­кав­ну лі­нію протяж­ністю по­над 1,6 км за до­по­мо­гою по­жеж­но-на­сос­ної стан­ції та рукавно­го ав­то­мо­бі­ля.

Зав­дя­ки опе­ра­тив­ним ді­ям ря­ту­валь­ни­ків по­же­жу тор­фу ло­ка­лі­зо­ва­но о 20:00 год. та пов­ністю лік­ві­до­ва­но о 20:50 год.

Не­щас­них ви­пад­ків на по­же­жі не бу­ло зафіксовано.

Ко­ор­ди­на­цію дій здій­сню­ва­ла мо­біль­на опе­ра­тив­на гру­па на чо­лі з заступни­ком на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го уп­равлін­ня Пет­ром Си­бі­гою, головою районної державної адміністрації Борисом Яцковим, першим заступником голови райдержадміністрації Павло Ковальчуком.

Під­розді­ли ДСНС на міс­ці по­дії здій­сню­ють чер­гу­ван­ня, щоб не допусти­ти пов­торно­го зай­ман­ня тор­фу.

Торф має здат­ність за­ля­га­ти на гли­би­ні до де­ся­ти мет­рів від по­вер­хні зем­лі, а от­же, го­рін­ня мо­же три­ва­ти, не при­вер­та­ючи до се­бе ува­ги, впро­довж тривало­го ча­су. Го­лов­не уп­равлін­ня ДСНС Ук­ра­їни у Хмель­ницькій об­ласті закликає на­се­лен­ня бу­ти обе­реж­ним та не пе­ре­бу­ва­ти по­ряд із не­без­печни­ми місцями, ад­же торф'яні по­же­жі ство­рю­ють не­без­пе­ку про­ва­лу в про­го­рі­лий ґрунт лю­дей і тех­ні­ки. Торф по­віль­но про­го­рає на всю гли­би­ну за­ля­ган­ня, яка мо­же до­ся­га­ти 6–8 і біль­ше мет­рів. У цих ді­лян­ках піс­ля ви­го­ран­ня збе­рі­га­єть­ся висо­ка тем­пе­ра­ту­ра, то­му лю­ди­на, про­ва­лив­шись, мо­же за­ги­ну­ти.

Са­ме то­му Дер­жавна служ­ба Ук­ра­їни з над­зви­чай­них си­ту­ацій звер­та­єть­ся до гро­ма­дян з про­хан­ням не про­во­ку­ва­ти по­же­жі в еко­сис­те­мах та дотримуватися еле­мен­тарних пра­вил без­пе­ки під час від­по­чин­ку на при­ро­ді.


За матеріалами сектору з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації
117
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.