Стоматологія
Друк на футболках і чашках

На Хмельниччині туристи можуть прогулятися дном стародавнього моря

На Хмельниччині туристи можуть прогулятися дном стародавнього моря

Вер­бець­ка Тов­тра роз­та­шо­ва­на поб­ли­зу се­ла Вер­бка у Хмель­ницькій об­ласті. Її та­кож на­зи­ва­ють Чо­тир­ма ка­ва­ле­ра­ми, ос­кіль­ки сфор­мо­ва­на чо­тир­ма не­ви­со­ки­ми па­гор­ба­ми.

Вер­бець­ка Тов­тра є бо­та­ніч­ним за­каз­ни­ком, який ма­нить сво­єю уні­каль­ніс­тю, ад­же са­ме тут мож­на про­гу­ля­ти­ся дном ста­ро­давнього мо­ря. Міль­йони ро­ків то­му це бу­ли морсь­кі ри­фи, а це оз­на­чає, що тов­три є про­дук­том жит­тє­ді­яль­нос­ті мо­люс­ків і ко­ра­лів. В те­пе­ріш­ній час та­кі при­род­ні ут­во­рен­ня ду­же важ­ко знай­ти в ці­ло­му сві­ті, пе­ре­важ­но їх мож­на по­ба­чи­ти під во­дою.

На вер­ши­ні тов­три гро­ма­дить­ся ка­мін­ня, по­рос­ле кві­та­ми й тра­ва­ми. Та­кож на па­гор­бах мож­на нат­ра­пи­ти на не­ве­ли­кі пе­че­ри, а ще звід­си від­кри­ва­єть­ся ней­мо­вір­ний кра­євид на нав­ко­лиш­ні по­ля та ве­ли­чез­ний кар’єр.

Ве­ли­кий плюс цього міс­ця по­ля­гає в то­му, що сю­ди ду­же лег­ко та де­ше­во діс­та­ти­ся. На від­ста­ні од­но­го кі­ло­мет­ра звід­си є за­ліз­нична стан­ція Ні­гин, че­рез яку про­хо­дять при­місь­кі по­їз­ди, що з’єд­ну­ють Хмель­ницький та Кам’янець­-По­діль­ський.

Вер­бець­ка Тов­тра є за­каз­ни­ком, тут рос­туть рід­кісні рос­ли­ни. То­му по­во­ди­ти­ся тре­ба від­по­від­но — не заб­рудню­ва­ти те­ри­то­рію, не рва­ти кві­ти, і, яс­не, ді­ло не роз­па­лю­ва­ти вог­ни­ще. Ду­же вже цін­ним при­род­ним об’єк­том є ця ло­ка­ція.

За матеріалами travel.24tv.ua

166
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.