Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Компенсація ЄСВ - матеріальна вигода для роботодавця

Компенсація ЄСВ - матеріальна вигода для роботодавця

Сьогодні вирішення питання зайнятості населення можливе за умови налагодження взаємо­вигідних партнерських відносин між службою зайнятості і робо­тодавцями. І саме на співпрацю з роботодавцями налаштована державна служба зайнятості, тему що вони є не тільки одержувачами послуг, але й соціаль­ними партнерами, які, створюю­чи робочі місця, сприяють зни­женню економічної напруже­ності в районі.

Досвід останніх років свідчить, що співпраця з юридичними та фізичними особами — підприєм­цями більш ефективна, якщо вена будується на основі враху­вання інтересів роботодавців, і перш за все – економічних. Саме тому актуальним напрямком в роботі Ізяславського центру зай­нятості з роботодавцями району, який покликаний стимулювати їх на створення нових робочих місць, є компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування.

Представники підприємств та підприємці, які вже тривалий час співпрацюють з службою зайня­тості в цьому напрямку, розкри­ли переваги користування мож­ливістю отримання державної підтримки, зменшення податко­вого навантаження на фонд оп­лати праці роботодавців.

З початку 2018 року 15 безро­бітних осіб були працевлашто­вані на новостворені робочі місця з відшкодуванням ЄСВ на посади: водій автотранспортних засобів, машиніст екскаватора, муляр, оператор машинного доїння, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, швачка, продавець про­довольчих товарів, менеджер із збут. Це з однієї сторони. А з другої — 6 роботодавців Ізяславсь­кого району скористалися своїм правом на отримання компен­сації. І якщо служба зайнятості сьогодні компенсує 819 гривень страхового внеску з мінімальної заробітної плати за кожного пра­цівника, якого працевлаштовано за направленням центру зайня­тості на нове робоче місце, то із більших сум заробітної плати компенсація буде відповідно більша, і, погодьтеся, протягом року роботодавець зможе зеко­номити значну суму.

Порядок компенсації робото­давцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван­ня затверджено постановою Ка­бінету Міністрів України від 15 квітня 2013р. за № 347 (із зміна­ми та доповненнями).

Компенсація — це відшкоду­вання роботодавцю фактичних витрат у розмірі єдиного соціаль­ного внеску, сплаченого за пра­цевлаштованого за направлен­ням центру зайнятості на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений.

«Нове робоче місце» — це ро­боче місце, яке створене у зв'яз­ку із створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чи­сельності працівників за умови відсутності скорочення (змен­шення) середньомісячної чи­сельності за попередні 12 місяців, а також створене шля­хом модернізації або зміни технології виробництва, що потре­бують нових знань, навичок та вмінь працівника.

Для підтвердження факту відсутності зменшення середньомісячної чисельності праців­ників проводиться порівняння середньооблікової кількості пра­цівників за місяць, у якому ство­рене нове робоче місце, із се­реднім значенням середньооблікової кількості працівників за 12 місяців, що передують міся­цю створення нового робочого місця.

Інформація про новостворені робочі місця відображається у щомісячній звітності згідно фор­ми Додатка 4 «Звіт про суми на­рахованої заробітної плати (до­ходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застра­хованих осіб та суми нарахова­ного єдиного внеску на загаль­но обов'язкове державне соц­іальне страхування до органів до­ходів і зборів».

При заповненні звіту за фор­мою Додатка 4 роботодавцю не­обхідно пам'ятати наступне:

в Таблиці 5 «Відомості про тру­дові відносини осіб» зазначаєть­ся дата створення нового робо­чого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працев­лаштований даний працівник. Показник заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце;

в Таблиці 6 «Відомості про на­рахування заробітної плати (до­ходу) застрахованим особам» зазначається ознака нового ро­бочого місця. Ставиться познач­ка «X» — у разі працевлаштуван­ня даної особи на нове робоче місце;

при заповненні Таблиці 1 до­датку 4 – «Нарахування єдиного внеску» зазначає кількість ство­рених нових робочих місць у звітному періоді.

Компенсація виплачується за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соц­іального страхування України на випадок безробіття протягом од­ного року з дня працевлаштуван­ня зареєстрованого безробітного.

Для отримання компенсації роботодавці протягом двох місяців з дня працевлаштуван­ня безробітного на новостворене робоче місце подають до цен­тру зайнятості заяву довільної форми та довідку за встановле­ною формою. Центр зайнятості перевіряє подані роботодавцем відомості та протягом п'яти ро­бочих днів приймає рішення про виплату компенсації.

Компенсацію не виплачують:

роботодавцям, які є бюджет­ними установами;

якщо роботодавець має за­боргованість із сплати ЄСВ / або страхових внесків на загально­обов'язкове державне пенсійне страхування.

За більш детальною інформа­цією необхідно звертатись до Ізяславського районного центру зайнятості за адресою: м.Ізяслав, вул.Миколи Микитюка, 16 А, телефон для довідок 4-01-47.


За матеріалами Ізяславського районного центру зайнятості

93
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.