Стоматологія
Друк на футболках і чашках

АВАРІЯ НА ІЗЯСЛАВСЬКОМУ ПЕРЕХРЕСТІ

АВАРІЯ НА ІЗЯСЛАВСЬКОМУ ПЕРЕХРЕСТІ

Ста­ла­ся до­рожньо-тран­спортна при­го­да за учас­ті ав­то­мо­бі­лів ВАЗ-2101 («Ко­пій­ка») та ВАЗ-21099 у п'ят­ни­цю, 25 жов­тня, близь­ко 10-ї го­ди­ни на Ізяс­лавсь­ко­му пе­рех­ресті.

За кер­мом ВАЗ-210 ос­таннього був пен­сі­онер із Бі­ло­гір­щи­ни, який ру­хав­ся до­ро­гою з Ізяс­ла­ва у нап­рямку Ше­пе­тів­ки, кер­ма­нич «ко­пій­ки» їхав у бік Хмель­ницько­го з Ше­пе­тів­ки. Во­дій з Бі­ло­гір­щи­ни, ру­ха­ючись че­рез пе­рех­рестя, не роз­ра­ху­вав до­рожньої об­ста­нов­ки, не на­дав пе­ре­ва­ги у ру­сі ін­шо­му тран­спортно­му за­со­бу, в нас­лі­док чо­го ста­ло­ся зіт­кнен­ня. На щас­тя, жо­ден з учас­ни­ків ці­єї ДТП серйоз­них травм не от­ри­мав, на­віть ро­зій­ти­ся чо­ло­ві­ки ви­рі­ши­ли за єв­ропро­то­ко­лом.

Єв­ропро­то­кол — є спіль­ним по­ві­дом­ленням стра­хо­вих ком­па­ній про по­дію. В Ук­ра­їні та­ка прак­ти­ка зас­то­со­ву­єть­ся вже до­сить дав­но у ви­пад­ках нез­начних ДТП без по­тер­пі­лих.

На­га­ду­ємо во­ді­ям, бу­ти обач­ни­ми на цій ді­лян­ці до­ро­ги. Для без­пе­ки всіх учас­ни­ків ру­ху дот­ри­муй­те­ся пра­вил та не «со­ром­те­ся» на­да­ва­ти пе­ре­ва­гу ін­шим тран­спортним за­со­бам.

Джерело: «День за днем»

162
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.