Стоматологія
Друк на футболках і чашках

Коли і кому індексується пенсія

Коли і кому індексується пенсія

Коли і кому індексується пенсія

Нормативними документами, які регу­люють питання індексації, зокрема пенсії, є Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядок проведення індексації грошових доходів населення, за­тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078 (далі — Поря­док 1078).

Індексації підлягають грошові доходи гро­мадян, одержані в гривнях на території Украї­ни, які не мають разового характеру, зокрема пенсії або щомісячне довічне грошове утри­мання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомо­ги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, установлених законодав­ством).

Що не індексується? Наприклад, не підлягають індексації со­ціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, у тому числі пенсії, обчислені з урахуванням абз.1 ч.1 ст. 28 Закону України «Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування», додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати тощо (пункті 3 Порядку 1078).

Підстави для індексації грошових доходів виникають, коли величина індексу спо­живчих цін перевищила поріг індексації, який становить 103 відсотка (до 01.01.2016 такий показник — 101 відсоток).

Індексації підлягають грошові доходи насе­лення у межах прожиткового мінімуму, вста­новленого для відповідних соціальних і демо­графічних груп населення. Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий міні­мум, індекса­ції не підлягає.

Якщо особа працює та отримує пенсію, насамперед індексується оплата праці за міс­цем роботи. Загальний дохід працю­ючого пенсіонера, що підлягає індексації, не повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.

Варто пам'ятати: якщо пенсія індексується або разом із пенсією виплачується сума індексації, обчис­лена відповідно до Порядку 1078, а розмір підвищення пенсії не перевищує розміру такої індексації, загальна сума пенсійної виплати не збільшується. Збільшення розміру пенсійної виплати від­бувається, коли розмір підвищення пенсії пе­ревищує розмір індексації.

Отже, індексація, зокрема пенсій, визнача­ється індивідуально для кожної пенсії і здійс­нюється залежно від місяців підвищення роз­мірів пенсії, її складових, розмірів підвищен­ня пенсії та інших обставин (отримання або не отримання проіндексованої заробітної плати за місцем роботи, розмірів страхових виплат тощо).

Щоб перерахунок виплат було здійснено вчасно, пенсіонери мають в установле­ний строк повідомляти Пенсійний фонд про своє працевлаштування або звільнення, перебування у трудових від­носинах із підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами — підприємцями на підставі договорів цивільно-правового характеру, а також про зміну статусу (наприклад, про оформ­лення підприємницької діяльності).

О.Петрікова – перший заступник начальника Білогірського УПФУ

11
RSS
Немає коментарів. Ваш буде першим!
Завантаження...
Друк флаєрів, візиток. Банери, наклейки. Бланки. Печатки та штампи. Тел.: 096 783 27 71.